Zarządzenie nr 30/2020/2021

Złockie, dnia 10 maja 2021 r.

 Zarządzenie nr 30/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem

z dnia 10 maja2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejścia na zdalne nauczanie
w Przedszkolu w Szczawniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie§ 18 ust. 2a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1604), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Zawieszam na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć stacjonarnych na czas od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. dla dzieci I i II grupy 3-, 4- i 5-latków Przedszkola
w Szczawniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Szczawniku w oddziale I grupy 3-latków i II grupy 4- i 5- latków są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w  § 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493
z późn. zm.).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZSP w Złockiem oraz na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Buczkowicz

………………………………………………

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zarządzenie 10_05_2021

Zostaw odpowiedź