Zarządzenie – Złockie 24 marzec 2021 r

zarzadzenie-dyrektora-szkoly

Złockie, dnia 24 marca 2021 r.

 

Zarządzenie nr 18/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Złockiem

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie§ 18 ust. 2a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1604), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Zawieszam na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć stacjonarnych na czas od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla II grupy 4- i 5-latków Przedszkola
w Szczawniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Szczawniku w oddziale II grupy 4- i 5- latków są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w  § 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

3. W grupie I 3- latków zajęcia prowadzone się w trybie stacjonarnym tj. w przedszkolu.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZSP w Złockiem oraz na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                      Anna Buczkowicz

                                                                                                                                                               ………………………………………………

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zostaw odpowiedź