Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

ŚWIETLICA

Treść

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

1. Zachowaj ciszę w czasie odrabiania zadań domowych – nie przeszkadzaj innym.
2. Zachowuj się bezpiecznie na świetlicy (nie biegaj w pomieszczeniu świetlicy, nie stosuj wobec innych agresji słownej ani fizycznej itp.)
3. Szanuj: gry, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne świetlicy
4. Nie opuszczaj świetlicy bez zezwolenia opiekuna – wychowawcy
5. Dbaj i pomagaj w utrzymaniu porządku i ładu na świetlicy (zasuwamy za sobą krzesełka, sprzątamy po sobie, nie śmiecimy, troszczymy się o odpowiedni wystrój świetlicy, dbamy o rośliny itp. )

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Dorota Jarząb

******************************************************************************
Świetlica
Cele i zadania świetlicy szkolnej

Świetlica, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga
i uzupełniała pracę szkoły we wszystkich jej zakresach :
– opieki;
– oddziaływań wychowawczych;
– poczynań dydaktycznych.
Świetlica ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka, miejscem, które zaspokaja w znacznej mierze jego potrzeby psychofizyczne.
W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia:
– plastyczno-techniczne;
– umuzykalniające;
– rekreacyjno-ruchowe;
– teatralne;
– dydaktyczne.
Zajęci plastyczno-techniczne- najbardziej lubiane przez dzieci- mają na celu:
– rozwijanie spostrzegawczości,
– wyrabianie smaku i wrażliwości estetycznej;
– doskonalenie umiejętności manualno-technicznych;
– kształtowanie pamięci wzrokowej i wyobraźni.

Wśród rozlicznych form zajęć nie brakuje zajęć o charakterze umuzykalniającym. Dzieci uczą się grupowego śpiewu, rytmicznej recytacji tekstu, tworzenia prostych akompaniamentów muzycznych, tworzą proste układy choreograficzne. Nabyte umiejętności i sprawności prezentują podczas różnorodnych imprez świetlicowych, środowiskowych i ogólnoszkolnych.
Uczestnicząc w małych formach teatralnych dzieci rozwijają swoją twórczą wyobraźnie, nabierają umiejętności pracy w grupie, uczą się wyrażać swoje uczucia i emocje za pomocą komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka, szczególną uwagę zwracamy na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą w grach terenowych, wycieczkach po najbliższej okolicy, grach i zabawach ruchowych. Aktywność ta ma na celu rozwój sił motorycznych. Stwarzała duże możliwości do uzewnętrznienia emocji i zainteresowań ruchowych. Była więc źródłem dobrego samopoczucia, sprawdzianem własnej wartości i doskonałą lekcją życia w grupie rówieśniczej. Nadrzędnym celem tych zajęć było kształtowanie pozytywnych postaw i nastawień wobec własnego ciała i kultury spędzania wolnego czasu
Do świetlicy uczęszczają uczniowie, głównie klas młodszych, którzy ze względu na pracę zawodową rodziców wymagają dodatkowej opieki.
Ze świetlicy chętnie także korzystają uczniowie mający trudności w nauce. Tu z pomocą nauczycieli wyrównują braki w materiale programowym.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane są zgodnie z przyjętym planem pracy świetlicy. Treści zawarte w planie ściśle korelują z zadaniami zawartymi w Planie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktycznym.
CELEM działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:
– Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
– Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
– Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
– Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
– Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
– Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
– Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy;
– Współpraca z Samorządem Uczniowskim, pedagogiem szkolnym;
– Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka, młodzieży i ich rodzin.

22509